Za naročnika projektiramo:
_gradnjo novega objekta,
_prizidavo in nadzidavo objekta,
_rekonstrukcijo objekta,
_spremembo namembnosti objekta,
_vzdrževanje objekta (prenovo),
_vzdrževalna dela v javno korist,
_odstranitev objekta.

Za naročnika izdelamo:
_IZP-idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev,
_DGD-projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja,
_PZI-projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje,
_PID-projektno dokumentacijo izvedenih del,
_DNZO-dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte,
_DSN-dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti,
_DZO-dokazilo o zanesljivosti objekta.

K projektni dokumentaciji izdelamo:
_Izkaz požarne varnosti,
_Izkaz energijskih lastnosti stavbe,
_Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah,
_Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe.
 
V sodelovanju s podizvajalci izdelamo oz. pridobimo tudi:
_Načrte zunanjih priključkov (elektro, vodovod, plin,…),
_Zemljiškokatastrski prikaz,
_Geodetski posnetek,
_Ortofoto posnetek,
_dodatne načrte, študije, poročila, elaborate, presoje, analize, preiskave, raziskave in dokazila (kot npr. Geomehansko poročilo, Presoja vplivov na okolje, Presoja vodnega režima,…),