Za naročnika preverimo:
_ali je njegovo zemljišče zazidljivo,
_kakšni gradnji je zemljišče namenjeno (novogradnja, prizidava, sprememba namembnosti,…)
_kakšna so določila prostorskega akta, ki določajo oblikovanje objekta,
_kakšna mora biti velikost in izkoriščenost zemljišča za gradnjo,
_ali leži zemljišče v varovanem območju ali varstvenem pasu in še marsikaj,
_kakšna mora biti minimalna komunalna oskrba objekta,
_kdo so soglasodajalci in stranke v postopku,
_ali za gradnjo potrebuje gradbeno dovoljenje ali ne,
_če je obstoječ objekt legalen,
_če za obstoječ objekt obstaja kakršnakoli gradbena dokumentacija,
_če je obstoječ objekt možno legalizirati,
_kakšni so okvirni stroški legalizacije (komunalni prispevek in uzurpacija)